Cogita

Home / Retningslinjer

Retningslinjer

Cogitas retningslinjer

 

 • 1. Navn og hjemsted
 • 2. Formål
 • 3. Medlemmer og kontingent
 • 4. Årsmøde
 • 5. Ekstraordinært årsmøde
 • 6. Cogitas daglige ledelse
 • 7. Økonomi, regnskab og revision
 • 9.Retningslinjeændringer
 • 10. Opløsning

 

 • 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold

Stk. 1. Cogita er for studerende med interesse for medicinsk filosofi og etik.

Stk. 2. Cogitas hjemsted er Københavns Universitet, Panum Instituttet: Blegdamsvej 3B 2200 København N

Stk. 3. Cogita er en aktivitet i den frivillige, sundhedsfremmende organisation, IMCC (International Medical Cooperation Committee)

Stk. 4. Cogitas retningslinjer hører til enhver tid under IMCC’s vedtægter, og må ikke være i modstrid med disse.

 

 • 2. Formål

Formålet er at skabe et forum, hvor studerende med interesse for medicinsk filosofi og etik gives mulighed for faglig fordybning, refleksion og diskussion over relevante problemstillinger.

 

 • 3. Medlemmer og kontingent

Stk. 1. Forudsætning for medlemskab er, at man er medlem af IMCC.

 

 • 4. Årsmøde

Stk. 1. Cogita afholder årsmøde en gang årligt inden udgangen af 1. Kvartal og indkalder til dette med mindst 2 ugers varsel af LAL ved skriftlig henvendelse til alle gruppens medlemmer.

Stk. 2. Møde- og stemmeberettigede på årsmødet er alle medlammer, der seneste ugedagen forinden har betalt forfaldent IMCC kontingent.

Stk. 3. Dagsorden for årsmødet skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. LALs årsberetning
 5. Forelæggelse af årsregnskab og budget ved LØA
 6. Behandling og afstemning af indkomne forslag
 7. Valg af styregruppe
 8. Eventuelt

Stk. 5. Forslag (herunder forslag om ændringer af retningslinjer), der ønskes behandlet på årsmødet, skal være oplyst styregruppen senest 7 dage før årsmødet.

Stk. 6. Årsmødet træffer sine beslutninger med simpelt flertal og som udgangspunkt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning.

 

 • 5. Ekstraordinært årsmøde

Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde kan til enhver tid indkaldes af formanden eller et flertal af styregruppen.

Stk. 2. Det ekstraordinære årsmøde skal indkaldes inden for 2 uger af medlemmer af styregruppen.

 

 • 6. Cogitas daglige ledelse

Stk. 1. Cogita ledes af den valgte styregruppe og ledes i overensstemmelse med eksisterende retningslinjer. Retningslinjerne er et supplement til IMCC’s vedtægter, der til enhver tid er gældende for Cogita.

Stk. 2. Styregruppen består af LAL (lokal aktivitetsleder), LØA (Lokal økonomiansvarlig), LAP (Lokal ansvarlig for PR), LAT (lokal ansvarlig for tema) og 2 LAM (lokal ansvarlig for møder)

Stk. 3. Styregruppen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af styregruppens medlemmer er til stede.

Stk. 5. LAL –  og i dennes fravær LAT –indkalder og  leder styregruppens møder.

Stk. 6 Fratræder LAL overtager LØA ansvaret indtil næstkommende månedsmøde, hvor der ved simpelt flertal vælges en ny LAL.

Stk. 7. Fratræder LØA overtager LAL ansvaret indtil næstkommende månedsmøde, hvor der ved simpelt flertal vælges en ny LØA-

Stk. 8. LAT udvælges af styregruppen ved første styregruppemøde efter valg af semester tema.

Stk. 9. Det kommende semestertema vælges ved et simpelt flertal til et månedsmøde midt i semestret.

Stk. 10. Der kan til enhver tid dannes og nedlægges yderligere styregruppe poster.

Stk. 11. LAT, LAP og LAM samt øvrige styregruppe medlemmer kan til en hver tid fratræde sin post, hvorefter det er styregruppens ansvar hurtigst muligt at finde en efterfølger.

Stk. 12. Der er en måneds overlevering fra en ny vælges til at overtage en styregruppepost. Det er den tidligere indehaver af posten der er ansvarlig for overleveringen.

Stk. 13. Der bestræbes på at afholde månedsmøde og styregruppemøde hver måned.

 

 • 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Cogitas formue anbringes hos IMCC og Cogitas regnskaber varetages således også af IMCC. Cogita fører selv budgetopfølgning løbende for at have overblik over egen økonomi.

Stk. 2. Alle indtægter og udgifter skal føres i en kassebog af LØA.

 

 • 9.Retningslinjeændringer

Stk. 1. Retningslinjeændringer besluttes til årsmødet ved et simpelt flertal.

Stk. 2. Retningslinjeændringerne træder i kraft efter det årsmøde, de blev vedtaget på.

 

 • 10. Opløsning

Stk. 1. Basisgruppens opløsning kan kun ske på et årsmøde, hvor både et flertal i styregruppen og et flertal blandt basisgruppens medlemmer stemmer for det.

>> <<